obrázek bez popisu

Troják 28.4°C Tesák 26.8°C

obrázek bez popisu
Teplota: Troják 28.4°C Tesák 26.8°C

Pokyny pro cestující

Pokyny pro cestující přepravované v zimním období na zařízeních Ski Areálu Troják

Výňatek ze smluvních přepravních podmínek

Čl. 1 Všeobecná ustanovení


 1. Cestující je povinen dodržovat ustanovení tohoto dokumentu, všechny pokyny a instrukce pověřených osob a pracovníků dopravních zařízení v provozu. Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek ohrožení bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.
 2. Dle platného úředního povolení k provozování drážní dopravy jsou v zimním období přepravováni pouze lyžaři. Lyžaři jsou ti cestující, kteří používají lyžařské vybavení upevněné na nohy (lyže, snowboard, monoski, biski).

Čl. 2 Podmínky pro přístup a přepravu


 1. Lyžařské vleky jsou v provozu pro veřejnost denně podle platné provozní doby.
 2. Jízdní doklad (dále jen jízdenka) lze zakoupit v pokladně ve SkiAreálu Troják.
 3. Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem (dopravcem) a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě jízdního dokladu (jízdenky). Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že projde vstupními turnikety a vstoupí do označeného prostoru před nástupištěm, přístupného jen s platnou jízdenkou.
 4. Jízdenka se vkládá do turniketu černou čtecí vrstvou.
 5. Přeprava se může uskutečnit pouze tehdy, jestliže jsou lyžařské vleky připraveny pro přepravu cestujících podle provozních předpisů, jinak je přístup do zařízení zakázán.
 6. Na lyžařské svahy je zákaz vstupu se zvířaty, sáňkování a bobování a zákaz pěší chůze.

Čl. 3 Chování cestujících – lyžařský vlek

 1. Přeprava dospělého a dítěte na jednom vlečném závěsu je dovolena, jestliže dítě jede na vlastních lyžích.
 2. Před nastupováním musí cestující (s výjimkou doprovodu osob s omezenou schopností pohybu) vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, a hole držet v ruce na opačné straně než je závěs při nastupování.
 3. Během jízdy nesmí cestující svévolně vyjíždět z vlečné stopy, nesmí jezdit slalom ani pouštět vlečný závěs.
 4. Je zakázáno chytat vlečné závěsy na trati.
 5. Při pádu musí cestující uvolnit vlečný závěs a opustit trať co nejrychleji.
 6. Při vystupování musí cestující uvolnit vlečný závěs v určeném místě, aniž ho odhodí a ihned odjet – opustit výstupní prostor v označeném směru.
 7. Je zakázáno používat vlečnou stopu pro jízdu směrem dolů.
 8. Je zakázáno křižovat vlečnou stopu mimo místa k tomu určená.

Čl. 4 Osoby s omezenou schopností pohybu

 1. Osoby s omezenou schopností pohybu a tělesně postižení mohou být přepravovány za těchto podmínek:
 2. Oznámí tuto skutečnost provozním pracovníkům lyžařského vleku a předem dohodnou možnosti a způsob přepravy, vzhledem k druhu jejich postižení.
 3. Osoby s omezenou schopností pohybu a tělesně postižení mohou být přepravovány samostatně jen v případě, že se pohybují na monoski či biski, v ostatních případech mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout přepravované tělesně postižené osobě po dobu jízdy nezbytnou pomoc.
 4. Potřebují-li zvláštní pomoc nebo použití zvláštních prostředků, musí to odpovídat provozním předpisům a možnostem provozovatele tak, aby nedošlo k ohrožení jejich vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících.

Čl. 5 Lyžařské vybavení, zavazadla a zvířata

 1. Cestující smí s sebou přepravovat jeden kus příručního zavazadla (snadno přepravitelné, lehké a skladné) spolu s jednou sadou lyžařského vybavení a holí.
 2. Přeprava jiných druhů zavazadel a jiných předmětů nemůže být dovolena.
 3. Zvířata nemohou být přepravována.

Čl. 6 Vyloučení z přepravy

 1. Z přepravy mohou být vyloučeny:
 2. Osoby, které nedodržují platné právní předpisy a podmínky přepravy.
 3. Osoby, které se nepodřídí pravidlům bezpečnosti a pořádku, které vydal dopravce nebo pokynům pracovníků provozovatele.
 4. Osoby, které pro svůj stav nebo chování ohrožují bezpečnost nebo veřejný pořádek.
 5. Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Čl. 7 Mimořádné provozní události

 1. Při dlouhém zastavení na trati musí cestující zachovat klid a čekat na instrukce provozních pracovníků.
 2. Náhrada jízdného za nevyužitý čas či bodové jízdné se neposkytuje za žádných okolností.
 3. Za ztracenou jízdenku se náhrada neposkytuje.
 4. Stížnosti u provozovatele mohou být podávány pouze písemně na adresu firmy, nebo e-mailovou adresu trojak@trojak.cz s úplnými kontaktními údaji na stěžovatele.